Regulament și anexe

EUROVISION 2018

REGULAMENT
privind Selecţia Naţională

I. DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Societatea Româna de Televiziune (SRTV), în calitate de Organizator, drept conferit de către European Broadcasting Union (E.B.U.), organizează anual, sub formă de concurs, Selecţia Naţională Eurovision.
1.2. În anul 2018, finala europeană a concursului Eurovision se va desfăşura în datele de 08, 10 şi 12 mai 2018, în Portugalia la Lisabona.
1.3. Selecţia Naţională Eurovision 2018 cuprinde o perioadă de înscriere, preselecţie, semifinală/semifinale şi finală, în urma cărora se va desemna melodia câştigătoare care va reprezenta România la Lisabona.

II. PERIOADA DE ÎNSCRIERE
2.1. În perioada de înscriere la concurs, 15 noiembrie 2017 – 15 decembrie 2017 (data de primire a materialelor, dovedibilă prin documente oficiale: ştampilă, mail de confirmare, bon de înregistrare), autorii unor creaţii muzicale originale (muzică şi versuri), care ar putea reprezenta România la Eurovision 2018, sunt invitaţi să se înscrie, depunând următoarele:

a) două CD-uri conţinând piesa/înregistrarea audio, în format WAV, cât şi pe transfer.ro sau wetransfer.com la adresa de e-mail eurovision.romania@tvr.ro conţinând varianta finală a piesei muzicale şi o versiune negativ, fără voce solist, dar cu backing vocals. Informaţii complete despre piesa participantă:

o Titlul;

o Numele compozitorului (compozitorilor)
o Numele autorului (autorilor) versurilor;

o Numele producătorului (publisher-ului), dacă există.

Organizatorul şi membrii secretariatului păstrează confidenţialitatea asupra:
a.1. Numele compozitorului (compozitorilor);
a.2. Numele autorului (autorilor) versurilor;
a.3. Numele producătorului (publisher-ului), dacă există.

b) o declaraţie semnată pe propria răspundere, potrivit modelului din Anexa nr.1 la prezentul Regulament, prin care autorul îşi asumă responsabilitatea că piesa înscrisă în concurs nu a fost adusă la cunoştinţa publicului în condiţiile prevăzute la art.2.7 din prezentul Regulament în tot sau în parte, prin intermediul vreunui suport audio sau video, prin intermediul radiodifuzărilor pe vreun canal de radio sau televiziune public sau privat, naţional sau local, prin intermediul internetului şi nici prin intermediul vreunei reprezentaţii publice (inclusiv concerte) din România sau din străinătate, indiferent dacă a fost înregistrată sau nu oficial pe vreun suport magnetic sau digital şi în nicio altă formă de comunicare publică precum şi faptul că piesa/melodia nu a fost lansată comercial şi/sau interpretată public (integral sau parţial) înainte de 1 septembrie 2017, este o creaţie originală şi nu afectează drepturile deţinute de terţi;

c) acordul scris între autor şi artistul(ii) interpret(ţi) de a participa la Selecţia Naţională Eurovision 2018, al cărui model îl constituie Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
d) autorizarea scrisă şi semnată de titularii de drepturi de autor si conexe-autor/artist/producătorul operei/ proprietarul (ii) înregistrării (audio), potrivit modelului din Anexa nr.3, privind cesiunea drepturilor patrimoniale de autor şi conexe asupra operei, interpretării si înregistrării (master) precum şi obligaţiile privind promovarea concursului.
e) textul piesei în limba în care se cântă şi o traducere în limba română, ad literam, a acestuia, în cazul în care textul este într-o limbă străină;

f) copie după actul de identitate al autorului/autorilor, artiştilor şi al reprezentantului producătorului (dacă este cazul);

g) număr de telefon şi adresa email;

h) dovada achitării taxei de înscriere în concurs (copie după ordinul de plată). Taxa de înscriere în concurs este de 200 lei pentru fiecare piesă depusă şi va fi virată în contul RO69RNCB0072000506070001 deschis la BCR Sector 1. Aceasta va fi folosită pentru organizarea Selecţiei Naţionale.
2.2. Depunerea materialelor menţionate la pct. 2.1. se poate realiza, astfel:
a) la Registratura SRTv din Calea Dorobanţilor, Nr. 191 – intrarea din strada Ermil Pangrati nr. 8-10, de luni până vineri, în intervalul orar: 09:00– 20:00;
b) expedierea prin poştă, la adresa SRTv din Calea Dorobanţilor, Nr. 191, sector 1, Bucureşti, astfel încât plicul să ajungă cel târziu în data de 15.12.2017;
c) prin e-mail la adresa eurovision.romania@tvr.ro

2.3. Piesele, precum şi interpretările acestora nu pot să depăşească 3 minute, în caz contrar acestea fiind descalificate. Nu sunt admişi mai mult de 6 interpreţi pe scenă. Vârsta interpretului trebuie sa fie minim 16 ani împliniţi cel mai târziu la data finalei internaţionale.

2.4. Textul piesei nu trebuie să aibă caracter obscen, politic sau să conţină mesaje publicitare. Piesele admise pentru faza a doua a competiţiei (selecţia naţională live) vor fi interpretate cu negativ, care nu poate să conţină backing vocals şi efecte vocale computerizate; toată partea vocală trebuie să fie live.

2.5. Nu se admit în această fază decât piesele care au fost trimise pe suport audio CD, în format audio (CDA), sau pe adresa de e-mail eurovision.romania@tvr.ro în format WAV. În situaţia în care se alege ca variantă de transmitere e-mailul, procedura este considerată încheiată doar după ce expeditorul a primit confirmarea de la aceeaşi adresă.
2.6. Toate materialele din dosarul de înscriere, inclusiv taxa de înscriere, nu se restituie, indiferent dacă piesa va fi sau nu admisă în etapele ulterioare ale concursului.
2.7. Participanţii la concurs îşi asumă condiţia obligatorie şi eliminatorie ca piesa muzicală (muzică şi/sau text) să fie originală, să nu afecteze drepturi deţinute de terţi, să nu fi fost editată pe niciun suport audio sau video şi să nu fi fost difuzată pe niciun canal de radio, televiziune sau Internet sau adusă la cunoştinţa publicului în orice mod, integral sau secvenţial, până la data de 1 septembrie 2017. În cazul în care, în orice fază a concursului, vor fi depuse dovezi de către orice terţ cu privire la încălcarea de către o piesă a condiţiei obligatorii şi eliminatorii de mai sus, respectiva piesă va fi descalificată de către organizatori. Analizarea dovezilor (inclusiv acuzaţiilor de plagiat) se va face de către o comisie nominalizată de către SRTv, în calitate de organizator. Decizia finală aparţine exclusiv SRTv. Răspunderea pentru orice acuzaţii de plagiat aparţine exclusiv Autorului.
2.8. În data de 16.12.2017, deschiderea plicurilor şi verificarea documentelor depuse se vor realiza de către o comisie de recepţie în prezenţa unui notar public, la sediul SRTV. Acesta va certifica existenţa/inexistenţa documentelor solicitate de către Organizator, conform Regulamentului Concursului. Rezultatele recepţiei vor fi consemnate într-un proces verbal, asumat de membrii comisiei şi notarul public.
2.9. In situaţia în care comisia de recepţie constată ca fiind incompletă documentaţia depusă, cu excepţia înregistrării audio, participantului i se acordă un termen de maximun 48 de ore pentru depunerea/completarea documentelor. Solicitarea poate fi facută telefonic (sms) şi/sau prin e-mail.
2.10. Nedepunerea/netransmiterea documentelor conform solicitării comisiei de recepţie în termenul de mai sus duce la descalificarea participantului.

III. PRESELECŢIA
3.1. Preselecţia va avea loc în zilele de 19, 20 și 21 decembrie 2017, la sediul SRTv. Fiecare participant încris la concurs va interpreta piesa înscrisă în concurs în faţa publicului şi a juriului, într-un spectacol/e filmat şi difuzat conform hotărârii Organizatorului (online, on air, etc).
3.2. Participanţii care nu se vor prezenta la spectacol/e, conform solicitării Organizatorului, vor fi descalificaţi.
3.3. Preselecţia pieselor se face de către un Juriu de specialitate. Membrii Juriului, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să nu aibă niciun fel de interes în legătură cu piesa, autorii sau cu interpretul de natură a afecta imparţialitatea în exercitarea votului;
b) să completeze un formular în care să confirme că se vor conforma instrucţiunilor de vot din prezentul Regulament, precum şi o declaraţie pe propria răspunere prin care se obligă să voteze independent.
3.4. Numirea membrilor juriului, atât pentru faza preselecţiei, cât şi pentru faza Selecţiei Naţionale (etapele semifinale şi finală), se face de către Organizator (SRTv), prin decizie emisă de reprezentantul legal al SRTv.
3.5. Dintre toate piesele înscrise în concurs, juriul va selecţiona, în faza de preselecţie, pentru etapa semifinală, un număr de 60 piese.
3.6. În etapa preselecţiei, autorii şi interpreţii melodiilor selectate se obligă să încheie un contract cu SRTv prin care să fie detaliate obligaţiile de ordin editorial, artistic, organizatoric, al cumunicării publice şi al conduitei în legătură cu participarea la Concursul Eurovision 2018.
3.7. In situatia in care, din totalul pieselor inscrise in aceasta etapa juriul selectioneaza un numar mai mic de 60, SRTv va organiza preselectii la Studiourile Teritoriale din tara (Cluj, Iasi, Timisoara, Tragul Mures, Craiova) pe care le va anunta dupa publicarea rezultatelor preselectiei de la Bucuresti.
3.8. In situatia prevazuta la pct. 3.7:
a) perioada de inscriere prevazuta la pct. 2.1., respectiv perioada de preselectie se prelungesc, termenele fiind aduse la cunostinta de SRTv si de studiourile teritoriale;
b) dispozitiile pct. 2.1. – 2.10, 3.1. teza aIIa si 3.2. si 3.6 se aplica in mod corespunzator la nivelul studiourilor teritoriale care organizeaza preselectiile;
c) preselectia pieselor se face de juriul de specialitate prevazut la pct. 3.3.

IV. SISTEM DE VOTARE

4.1. Fiecare membru al juriului va primi o fişă de jurizare, cuprinzând titlul melodiei şi interpretul, Organizatorul respectând confidenţialitatea autorilor. Membrii juriului vor afla după încheierea jurizării autorii pieselor intrate în concurs (compozitor şi textier).

4.2. Aprecierea pieselor se face pe baza notării, cu puncte de la 1 la 10, membrii juriului putând acorda aceeaşi notă pentru mai multe melodii, după următoarele criterii:
a) forma muzicală a pieselor, urmărindu-se dezvoltarea temei melodice, armonizarea acesteia precum şi elementele ritmico-melodice care să confere o construcţie muzicală adecvată;
b) realizarea aranjamentului orchestral al melodiilor din punctul de vedere al scriiturii;
c) inventivitatea şi originalitatea temelor muzicale;
d) diversitatea stilistică a melodiilor din concurs;
e) calitatea soundului şi a interpretării vocale.
4.3. Vor fi admise pentru etapa semifinală a Selecţiei Naţionale 60 de piese care vor obţine cel mai bun rezultat în urma jurizării, în ordine descrescătoare. Poate fi selectată doar o singură melodie interpretată de un artist. Artistul interpret nu poate fi înlocuit pe durata concursului. Un compozitor poate avea mai multe piese in concurs, dar interpretate de artişti diferiţi.

4.4. În caz de balotaj, câştigă piesa care are cele mai multe note de 10. Dacă şi atunci se constată egalitate, se iau în calcul cele mai multe note de 8 şi tot aşa, până când se poate face departajarea. Dacă se menţine totuşi egalitatea între piesele notate, organizatorul va decide piesa care va fi selectată.
4.5. Membrii Juriului trebuie să semneze atât propria fişă de jurizare, cât şi procesul verbal întocmit după determinarea exactă, în faza preselecţiei, a celor 60 melodii participante în semifinale.
4.6. Piesele câştigătoare în faza preselecţiei, care vor intra în etapa semifinală, vor fi anunţate pe site-urile SRTv, rezultatele fiind de asemenea trimise spre publicare şi în presa centrală, cel târziu la data de 23 decembrie 2017. Autorii pieselor vor fi repartizaţi de către Organizator pentru a participa la etapa semifinală.
4.7. În cazul în care, din motive obiective, un compozitor îşi retrage piesa din concurs, acest lucru se va face printr-o cerere oficială, semnată, depusă la Registratura SRTv sau trimisă prin e-mail la adresa: eurovision.romania@tvr.ro  semnată şi scanată, în maxim 24 de ore din momentul anunţării finaliştilor. În situaţia în care cererea de retragere a piesei nu este comunicată SRTv în termenul de 24 de ore mai sus menţionat, devin aplicabile dispoziţiile art.6 din Anexa nr. 2.
4.8. Eventualele contestaţii se primesc la Registratura SRTv, în termen de 24 de ore de la
comunicarea prin publicare a rezultatelor fazei preselecţiei, pe site-ul http://eurovision.tvr.ro. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către Comisia de contestaţii, formata din 3 persoane dintre care una Preşedintele juriului, numită prin decizie a reprezentantului legal al SRTv. Aceştia vor întocmi şi vor comunica un răspuns scris, prin posta electronică sau pe adresa menţionată de către contestatar. Termenul de soluţionare a fiecărei contestaţii este de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

V. SELECŢIA NAŢIONALĂ
5.1. Selecţia Nationala se poate desfăşura în Bucureşti şi/sau în tară, conform deciziei Organizatorului, şi va cuprinde doua etape:

A. SEMIFINALA:
5.2. Semifinala, care constă în organizarea unor spectacole (semifinale) desfăşurate în Bucureşti şi/sau în ţară. Spectacolele vor fi transmise, în direct, pe canalele SRTv, în perioada ianuarie-februarie 2018.

5.3. În faza etapei semifinale a Selecției Naţionale vor participa 60 de piese.
5.4. În cadrul spectacolelor etapei semifinale, juriul de specialitate va acorda puncte de la 1 la 12, astfel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Fiecare punct se va acorda o singură dată câte unei piese. Procesul de jurizare se încheie cu un clasament.
5.5. În caz de balotaj, câştigătorul va fi acela care a obţinut de cele mai multe ori 12 puncte din partea Juriului. Dacă situaţia de egalitate se menţine, se vor lua în considerare cele mai multe note de 10, respectiv 8 s.a.m.d.
5.6. Fiecare membru al juriului, inclusiv Preşedintele, va semna fişa de jurizare şi procesul verbal de jurizare pe care le va preda la încheierea spectacolului de selecţie secretariatului juriului.

B. FINALA:
5.7 Finala Selecţiei Naţionale constă în organizarea unui spectacol care se va transmite în direct, în data de 25 februarie 2018.

5.8. În faza etapei finale a Selecției Naţionale vor participa 15 piese.
5.9. Fiecărei piese i se va aloca un număr de concurs, care se va afişa pe parcursul melodiei, în mod egal pentru toţi concurenţii.
5.10. Începând cu mesajul „START VOT”, telespectatorii vor putea vota de pe acelaşi număr de telefon pentru una sau pentru mai multe melodii, dar numai o singură dată pentru fiecare melodie, astfel:
a) prin sms trimiţând un mesaj text cu numărul de concurs al piesei preferate;
b) prin apel vocal tastând numărul de concurs al piesei preferate.
5.11. Anunţul „STOP VOT” va fi făcut de prezentatori în cadrul finalei Selecţiei Naţionale, astfel:
a) după prezentarea pe scenă a celor 15 piese finaliste, prezentatorii vor anunţa ultimele 60 de minute de vot, timp în care va avea loc un moment artistic;
b) anunţul de închidere a procesului de vot se va da după recitalul prevăzut la lit. a).
5.12. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula voturile generate ca urmare a exploatării frauduloase a reţelelor de telefonie mobilă.
5.13. Anunţarea şi afişarea rezultatelor se va face atât în cadrul sectacolului organizat în finala Selecţiei Naţionale, cât şi online, la rubrica REZULTATE TELEVOT, pe site-ul http://eurovision.tvr.ro.
5.14. Piesa câştigătoare a Selecţiei Naţionale – Eurovision 2018 va fi cea care obţine cele mai multe voturi acordate în urma Televotului prevăzut la art. 5.10.
5.15. Pentru a asigura corectitudinea procesului de jurizare şi votare la Selecţia Naţională, SRTv va apela la serviciile unui notar public.

VI. LIMITĂRI ȘI REZERVĂRI

6.1. Pe durata participării la concursul Eurovision (faza naţională şi faza internaţională):
a) echipa artistului va fi sprijinita de catre echipa SRTV pentru a transpune pe scena, în cele mai bune condiţii, conceptul de show al piesei sale. Prestaţia artistică trebuie să respecte indicaţiile regizorului SRTv.
b) nici artistul interpret, nici compozitorul nu pot încheia niciun contract cu terţii privind drepturile cedate SRTv.

6.2. Pe perioada desfășurării etapei internaționale a concursului (semifinala și finala internațională), managementul artistului are obligaţia să respecte priorităţile şi condiţiile impuse de SRTv în ce privește promovarea, pregătirea participării artistului şi prestaţia acestuia la etapa internaţională ca reprezentant al României.
6.3. Organizatorul suportă cazarea şi transportul participării artistului la etapa internaţională ca reprezentant al României, în limita unui numar de maximum 8 persoane.

VII. CLAUZE FINALE
7.1. Contestaţiile se primesc la registratura SRTv în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului etapei finale. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către comisia de contestaţii formata din 3 persoane din care una reprezentantul firmei de televot. Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 72 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
7.2. Prin înscrierea în concursul internaţional, după finalizarea Selecţiei Naţionale, autorii şi interpreţii melodiei câştigătoare se obligă să încheie un contract cu SRTv prin care să fie detaliate obligaţiile de ordin editorial, artistic, organizatoric, al cumunicării publice şi al conduitei în legătură cu participarea la Concursul Internaţional Eurovision 2018 desfăşurat în datele de 08, 10 şi 12 mai 2018, în Portugalia la Lisabona. Nesemnarea de către autori/artişti şi titulari de drepturi asupra melodiei participante a contractului privind participarea la finala naţională sau internaţională constituie motiv de descalificare a melodiei din concurs.
7.3. Pentru a asigura participarea TITULARILOR la activitatile pentru care a fost incheiat contractul prevazut la punctul 7.2 in cadrul semifinalelor organizate de Studiourile Teritoriale, conform dispozitiilor prezentului Regulament privind Selectia Nationala Eurovision 2018, SRTv va asigura TITULARILOR, din venituri proprii ale Studiourilor Teritoriale:
a) transportul sau, dupa caz, raportat la situatia concreta, decontarea cheltuielilor de transport de la si pana la locul de desfășurare a evenimentului semifinala eurovision 2018 la care participa;
b) cazarea – in pensiuni/unitati hoteliere de max. 2 stele.
7.4. Toţi artiştii şi ceilalţi deţinători de drepturi se obligă să autorizeze folosirea, reproducerea, tipărirea şi publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor şi biografiilor lor în contextul promovării, difuzării, şi/sau exploatării comerciale a spectacolelor prin toate mijloacele şi prin orice canal media, fie din cele cunoscute acum, fie din cele ulterioare, pe o perioadă nelimitată
de timp. Aceasta implică şi folosirea fotografiilor şi a oricăror alte materiale audio şi video de la conferinţele de presă, sau făcute la repetiţii şi în culise, pentru compilaţii DVD, site-urile SRTv, ale Eurovision sau partenerilor oficiali ai acestora, precum şi a oricărui alt produs media SRTv sau Eurovision.
7.5. Artiştii sunt obligaţi să participe la conferinţele de presă organizate de SRTv şi EBU. Artistul (artiştii) câştigător (i) sunt obligaţi să participe la conferinţa oficială de presă de după preselecţie, finala naţională şi cea internaţională, la emisiuni de promovare realizate de SRTv cu prioritate, să stabilească de comun acord cu Organizatorul participarea sa la orice program difuzat pe oricare alt canal media şi să autorizeze folosirea oricărei înregistrări pe orice canal media (inclusiv Internet) fără limitări în timp şi teritoriu.
7.6. Pentru participarea la etapa Internaţională vor fi respectate prevederile Regulamentului international EUROVISION SONG CONTEST 2018.
7.7. Prezentul Regulament, împreună cu cele 3 Anexe ale sale, Regulamentul internaţional EUROVISION SONG CONTEST 2018, precum şi alte informaţii despre concurs se afişează pe site-ul eurovision.tvr.ro, cu link către website-ul oficial al EUROVISION SONG CONTEST 2018 (www.eurovision.tv).
7.8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament, informând participanții în timp util.

 

Anexa 1 2018

Anexa 2 2018

Anexa 3 2018

 

Citiți cu atenție Regulamentul, descărcați cele trei anexe, printați, completați și semnați