images

REGULAMENT CAMPANIE DE FIDELIZARE „EUROVISION TE PREMIAZA"

referitoare la Concursul International Eurovision 2022 - Selecţia Naţională -Finala

Cap 1. - DISPOZITII GENERALE

Prezentul Regulament stabileşte principiile de desfăşurare ale Campaniei de Fidelizare „EUROVISION TE PREMIAZĂ" cu privire la Concursul International Eurovision 2022 - Selecţia Naţională –Finala denumită în continuare Campania.

1.1 Organizatorul Campaniei de fidelizare, este Societatea Romană De Televiziune, cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, Bucureşti, Romania, CUI RO 846440, denumită în continuare Organizator sau SRTv.

1.2 Campania se derulează pe teritoriul Romaniei, în scopul fidelizării publicului telespectator şi promovarea Concursului International Eurovision 2022 - Selecţia Naţională -Finala. Campania nu este o loterie sau un joc de noroc, ci este o acţiune promoţională/depromovare, având ca premiu suma de 5000 (cincimii) EUR/net, la baza mecanismului desfăşurării acestei acţiuni fiind transmiterea de SMS.

1.3 Partenerii Organizatorului sunt:

a) SC SIMPARK INVEST SRL, cu sediul in Calea Dudesti, nr 101A, sector 3, Bucureşti, CUI RO 32316100, J40/12255/2013,  în calitate de Operator;

b) CATENA HYGEIA SRL, cu sediul în Str. Banat, Nr.2, C1-Corp D, P, Birou 10, localitate Piteşti, Jud Arges, înregistrata în Registrul Comertului, sub nr. J03/962/2008, Cod fiscal RO1803830, în calitate de Sponsor.

Cap 2. - DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania se derulează în perioada 25 februarie – 05 martie 2022, în mediul on air - pe canalele SRTv şi online - pe toate reţelele social-media deţinute de SRTv.

2.2 Campania se desfăşoară în data de 05.03.2022, în cadrul emisiunii “Eurovision 2022 - Selecţia Naţională –Finala”, difuzată începând cu ora 21.00 pe TVR1, din momentul deschiderii liniilor de vot şi până la închiderea acestora, prin SMS.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele de începere şi de încheiere, dar nu înainte de a anunţa publicul.

Cap 3. - DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Campania se adresează tuturor telespectatorilor SRTv care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)      au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenţi în Romania;

b)      au împlinit vârsta de 18 ani la data desfăşurării Campaniei;

c)      sunt abonaţii ai reţelelor nationale de telefonie mobilă (Orange, Vodafone, Telekom, Digi Mobil) şi pentru utilizatorii de servicii de VOCE din reţelele  naţionale de telefonie mobilă: Orange, Telekom şi Vodafone - pe teritoriul Romaniei;

d)     votează melodia preferată care participă la Eurovision 2022-Selecţia Naţională –Finala din data 05 martie 2022.

3.2 Angajații SRTv (organizatorul concursului), ai partenerilor/sponsorilor Organizatorului, concurenţii şi echipele acestora, care votează în cadrul Selecţiei Naţionale pentru desemnarea reprezentantului României la Eurovision Torino 2022 NU pot fi beneficiari ai premiului. Falsul în declaraţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Cap 4. - MODUL DE DESFĂŞURARE  A CAMPANIEI

4.1 În perioada 25 februarie – 05 martie 2022, Organizatorul face publică Campania de promovare a  Concursului International Eurovision 2022-Selectia Nationala-Finala, pe toate posturile SRTv şi în mediul online - pe toate reţelele social-media deţinute de SRTv, conform strategiei proprii.

4.2 Campania se va încheia în data de 05 martie 2022, în cadrul emisiunii “Eurovision 2022 - Selecţia Naţională–Finala”, ce se va difuza în intervalul transmisiunii directe a Selecţiei Naţionale - FINALA pe TVR1, începând cu ora 21.00.

4.3 Toţi telespectatorii care votează în cadrul Finalei Selecţiei Naţionale Eurovision 2022 pentru desemnarea piesei preferate/reprezentantului României la Concursului International Eurovision - Torino 2022, intră automat în tragerea la sorţi pentru acordarea premiului oferit de sponsorul Organizatorului, respectiv un cec în valoare de 5000 euro/net.

4.4 Prin votul acordat şi participarea la Campanie în data de 05 martie 2022, telespectatorul nu plăteşte Organizatorului şi/sau Operatorului suplimentar pretului stabilit prin prezentul regulament. Preţul unui SMS către numărul scurt 1200 pentru desemnarea melodiei preferate este de 1.19 euro – TVA inclus.  

4.5 Votul telespectatorilor (participanţi la Campanie) se face în acord cu Regulamentul Eurovision 2022- Selecţia Naţională – Finala”, astfel:

4.5.1 În cadrul Finalei Selecției Naţionale participă  un număr de 10 piese.

4.5.2. Fiecărei piese i se va aloca un număr de concurs, care se va  afişa pe parcursul melodiei, în mod egal pentru toţi concurenţii.  

4.5.3. Începând cu mesajul „START VOT”, telespectatorii vor putea vota de pe acelaşi număr de telefon pentru una sau pentru mai multe melodii, dar numai o singură dată pentru fiecare piesă, prin sms, trimiţând un mesaj text cu numărul de concurs al piesei preferate. Publicul telespectator va vota până la momentul anunţului  „STOP VOT”, care va fi făcut de prezentatori în cadrul finalei.

4.5.4. La finalul transmisiunii, după ce se va desemna piesa câştigătoare/reprezentantul României la  Concursul Internaţional Eurovision -Torino 2022, prezentatorii anunţă numărul total al telespectatorilor care au votat, după care îi solicită reprezentantului României să indice un număr între 1 şi numarul total al celor care au votat/trimis  sms. Fiecărui număr îi corespunde un numar de telefon, acela de la care s-a trimis sms-ul prin care s-a facut votarea, lista telespectatorilor fiind alcătuită computerizat, în ordinea primirii sms-urilor. Partenerul Organizatorului (operatorul) garantează că înregistrarea va fi corectă, fără intervenţie umană şi cu respectarea întocmai a prezentului Regulament.

4.5.5. Telefonul din dreptul numarului indicat de către reprezentantul Romaniei este apelat în direct. Dacă telespectatorul votant răspunde, prezentatorii îi adresează o întrebare despre programul care tocmai s-a încheiat. Dacă raspunsul este corect, telespectatorul este declarat câştigătorul Campaniei.

4.5.6. Dacă raspunsul este incorect, reprezentantul României la Torino este rugat să indice un alt numar între 1 şi numarul total al celor care au trimis sms, şi se reia procedura descrisă mai sus, punându-se o nouă întrebare. Şi tot aşa până la identificarea unui votant care să raspundă corect la întrebarea adresată.

La fel se procedează şi în situaţia în care cel apelat nu răspunde la telefonul în direct: reprezentantul Romaniei la Torino este rugat de către prezentatori să indice un alt numar între 1 şi numărul total al celor care au trimis sms cu reluarea procedurii descrisă mai sus, realizată cu sprijinul firmei de televot (operator) care asigură asistenţa tehnică, până la identificarea unui votant care să raspundă corect la întrebarea adresată.

4.6. Telespectatorul câştigător acceptă în mod expres, neechivoc şi irevocabil ca numele  său să poată fi făcut public în scop publicitar şi utilizat în legatură cu Campania, conform prezentului regulament, inclusiv în vederea publicării numelui telespectatorului  premiat şi premiul acordat acestuia, fără niciun fel de pretenţie de ordin patrimonial.

4.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula voturile generate ca urmare a exploatării frauduloase a reţelelor mobile.

Cap. 5  -PREMIUL SI MODALITATEA DE ACORDARE

5.1 Campania are drept premiu  suma de 5000 EUR/net. Premiul de fidelitate este acordat cu ajutorul partenerului Organizatorului – sponsor al emisiunii/programului tv,  SC Catena Hygeia SRL.

5.2 Numele telespectatorului câştigător va fi anunţat la finalul emisiunii şi va fi publicat pe pagina http://eurovision.tvr.ro, în termen de 72 ore de la anuţtarea câştigătorului.

5.3 Telespectatorul caştigător va trimite  în termen de 60 de zile de la data afişării rezultatului pe site-ul eurovision.tvr.ro, la sediul SRTv din Calea Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, Bucureşti, intrarea Pangratti, urmatoarele documente: o fotocopie a actului său de identitate, dovada deţinerii unui cont bancar pe teritoriul Romaniei, o copie după cartela SIM, care atestă utilizarea serviciilor Operatorului şi/sau contractul de deservire încheiat cu Operatorul de telefonie mobilă( in cazul unui abonament).

5.4 Pentru a intra în posesia premiului, telespectatorul premiat trebuie să semneze o declaraţie pe proprie răspundere. In fapt, premiul va fi transmis telespectatorului premiat cu condiţia ca Organizatorul să aibă toate actele şi datele necesare înmânarii/transmiterii premiului, dar nu mai mult de 90(nouazeci) de zile calendaristice de la data la care a fost radiodifuzată emisiunea “Selectia Nationala Eurovision 2022 - Finala”. Refuzul acestuia de a primi premiul şi/sau necomunicarea datelor necesare înmânării/transmiterii, conduce în mod automat la pierderea premiului.

5.5 Plata va fi efectuată în contul telespectatorului câstigator, în lei, la cursul BNR din ziua Campaniei.

5.6 Dacă în decursul a 60 (saizeci) zile lucrătoare, de la data afişării rezultatului pe pagina web a Organizatorului, câştigătorul nu va comunica toate actele şi datele necesare pentru a-şi primi premiul, acesta va fi lipsit de dreptul de a intra în posesia premiului.

5.7 Transmiterea dreptului de intrare în posesia premiului unei alte persoane nu se admite.

Cap. 6. -TAXE ŞI IMPOZITE

6.1 Organizatorul (SRTv) se obligă să calculeze, să reţină la sursa şi să vireze la bugetul de stat cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din premiu, deoarece premiul acordat în cadrul Campaniei are o valoare mai mare de 600 RON, conform art. 110 din Codul Fiscal al Romaniei.  Cu excepţia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare/fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind exclusiv în sarcina telespectatorului câştigător.

Cap. 7- CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

7.1 Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 şi Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. SRTv va păstra confidenţialitatea tuturor datelor participanţilor la Campanie. După încheierea Campaniei, toate datele participanților din prezenta Campanie vor fi şterse definitiv.

7.2 Prin participarea la Campanie, telespectatorul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de SRTv doar în scopul prezentei campanii, incluzând comunicarea publică a numelui său și va comunica operatorului SRTv  Codul Numeric Personal și localitatea de domiciliu/rezidenţă. Participarea la Campanie presupune acordul Participantului la prezentarea publică a acestuia în calitate de Câştigător al Campaniei în cazul acordării premiului de fidelizare şi utilizarea de către Operatorul de telefonie mobilă şi Organizator a numelui, imaginii acestuia şi interviurilor acordate pentru publicarea în mijloacele mass-media a informaţiei privind rezultatele Campaniei. Participanţii sunt de acord să acorde cu titlu gratuit interviuri publicitare despre participarea lor la Campanie la radio sau TV şi în alte surse mass-media, precum şi să se fotografieze pentru executarea materialelor publicitare grafice. Toate drepturile de autor asupra acestor materiale vor aparţine Organizatorului - Societatea Romana de Televiziune.

Cap. 8. - RESPONSABILITATEA

8.1 Organizatorul Campaniei nu are nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale transmise de către participanţi/telespectatori.

8.2 Organizatorul va acorda premiul numai acelei persoane ale carei date sunt trimise în cadrul Campaniei, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

8.3 Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţă privitoare la solicitările necâstigatoare. Organizatorul/Sponsorul va îndeplini şi va suporta costul formalităţilor necesare pentru acordarea Premiului.

8.4 Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau încetarea Campaniei, în orice stadiu, datorită unor evenimente de forţă majoră sau legale.

8.5 Organizatorul:

a) nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronică de date aflate în afara controlului Organizatorului, participanţii renunţând la orice fel de pretenţii în acest sens împotriva Organizatorului;

b) nu îşi asumă nicio răspundere pentru eventualele erori de transmitere şi/sau recepţionare a răspunsurilor, erori datorate unor terţi (operatori de telefonie mobilă), care pot duce la imposibilitatea de înregistrare a concurenţilor, atribuire sau ridicare a premiului.

Cap. 9 - LITIGII

9.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, partile vor inainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente din raza teritoriala a sediului Organizatorului.

9.2 Participantul declara in mod expres ca a citit si inteles regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia.

Cap. 10 - DISPOZITII FINALE

10.1 Respectarea regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin participarea la Campanie, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

10.2 Regulamentul este adus la cunostinţa publicului pe site-ul http://eurovision.tvr.ro şi este disponibil,  gratuity, oricarui solicitant şi la registratura SRTv.

10.3 Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii şi pe site-ul http://eurovision.tvr.ro