images

REGULAMENT CAMPANIE DE FIDELIZARE „EUROVISION TE PREMIAZĂ" referitoare la Concursul Internaţional Eurovision 2023 - Selecţia Naţională -Finala

Cap 1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament stabileşte principiile de desfăşurare ale Campaniei de Fidelizare „EUROVISION TE PREMIAZĂ" cu privire la Concursul Internaţional Eurovision 2023 - Selecţia Naţională –Finala denumită în continuare Campania.

1.2 Organizatorul Campaniei de fidelizare, este Societatea Română De Televiziune, cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, Bucureşti, România, CUI RO 846440, denumită în continuare Organizator sau SRTv.

1.3 Campania se derulează pe teritoriul României, în scopul fidelizării publicului telespectator şi promovarea Concursului Internaţional Eurovision 2023 - Selecţia Naţională -Finala. Campania nu este o loterie sau un joc de noroc, ci este o acţiune promoţională/de promovare, având ca premiu suma de 5000 (cincimii) euro net, la baza mecanismului desfăşurării acestei acţiuni fiind vot prin apel telefonic, la tarif normal, sau online pe pagina  http://eurovision.tvr.ro.

1.4 Partenerii Organizatorului sunt:

a) SC SIMPARK INVEST SRL, cu sediul in Calea Dudesti, nr 101A, sector 3, Bucureşti, CUI RO 32316100, J40/12255/2013, în calitate de Operator;

b) CATENA HYGEIA SRL, cu sediul în Str. Banat, Nr.2, C1-Corp D, P, Birou 10, localitate Piteşti, Jud Arges, înregistrată în Registrul Comerţului, sub nr. J03/962/2008, Cod fiscal RO1803830, în calitate de Sponsor.

Cap 2. DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania se desfăşoară în perioada 9 februarie – 11 februarie 2023, în mediul on air - pe canalele SRTv şi online - pe toate reţelele social-media deţinute de SRTv.

2.2 Campania se încheie în data de 11.02.2023, în cadrul emisiunii tv “Eurovision 2023 - Selecţia Naţională –Finala”, difuzată începând cu ora 20.30 pe TVR1, din momentul deschiderii liniilor de vot şi până la închiderea acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele de începere şi de încheiere, dar nu înainte de a anunţa publicul.

Cap 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Campania se adresează tuturor telespectatorilor SRTv care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)      au împlinit vârsta de 18 ani cel târziu în data încheierii Campaniei;

b)      votează melodia preferată care participă la Eurovision 2023-Selecţia Naţională –Finala din data 11 februarie 2023.

3.2 Angajații SRTv (organizatorul concursului), ai partenerilor/sponsorilor Organizatorului, concurenţii şi echipele acestora, care votează în cadrul Selecţiei Naţionale pentru desemnarea reprezentantului României la Eurovision Liverpool 2023 NU pot fi beneficiari ai premiului. Falsul în declaraţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Cap 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

4.1 În perioada 9 februarie– 11 februarie 2023, Organizatorul face publică Campania de promovare a  Concursului International Eurovision 2023-Selectia Naţionala-Finala, pe toate posturile SRTv şi în mediul online - pe toate reţelele social-media deţinute de SRTv, conform strategiei proprii.

4.2 Campania se va încheia în data de 11 februarie 2023, în cadrul emisiunii “Eurovision 2023 - Selecţia Naţională–Finala”, ce se va difuza în intervalul transmisiunii directe a Selecţiei Naţionale - FINALA pe TVR1, începând cu ora 20.30.

4.3 Toţi telespectatorii care votează în cadrul Finalei Selecţiei Naţionale Eurovision 2023 pentru desemnarea piesei preferate/reprezentantului României la Concursului Internaţional Eurovision - Liverpool 2023, participă automat la concursul pentru acordarea premiului oferit de sponsorul Organizatorului, respectiv un cec în valoare de 5000 (cincimii ) euro/net.

4.4 Prin votul acordat şi participarea la Campanie în data de 11 februarie 2023, telespectatorul nu plăteşte suplimentar tarifului stabilit  de către operatorul de telefonie de care acesta aparţine.

4.5 Votul telespectatorilor (participanţi la Campanie) se face în acord cu Regulamentul Eurovision 2023- Selecţia Naţională – Finala”, astfel:

4.5.1 În cadrul Finalei Selecției Naţionale participă  un număr de 12 piese;

4.5.2. Fiecărei piese i se va aloca un număr de concurs, care se va afişa pe parcursul melodiei, în mod egal pentru toţi concurenţii.  

4.5.3. Telespectatorii vor putea vota de pe acelaşi număr de telefon sau online, pentru una sau pentru mai multe melodii/piese preferate, dar numai o singură dată pentru fiecare piesă, prin apel telefonic, la tarif normal, sau online pe pagina  http://eurovision.tvr.ro. Publicul telespectator va vota pe durata interpretării piesei, din momentul „START VOT” şi până la momentul „STOP VOT” sau în timpul recapitulării interpretărilor de la finalul concursului tv.

4.5.4. La finalul perioadei de vot , prezentatorii anunţă numărul total al telespectatorilor care au votat telefonic si online, după care solicită unui membru al asistenţei (membru al juriul sau  al publicul spectator) să indice un număr între 1 şi numărul total al celor care au votat telefonic şi online. Fiecărui număr îi corespunde un număr de telefon sau un cont de Facebook, de la care s-a votat, lista telespectatorilor fiind alcătuită computerizat, în ordinea primirii apelurilor telefonice şi voturilor online. Partenerul Organizatorului (operatorul) garantează că înregistrarea va fi corectă, fără intervenţie umană şi cu respectarea întocmai a prezentului Regulament.

4.5.5. Posesorul numărului de telefon sau al contului de  Facebook din dreptul numărului  indicat de către membru asistenţei este contactat în direct, pe durata desfăşurării emisiunii tv “Eurovision 2023 - Selecţia Naţională –Finala”. Dacă telespectatorul votant răspunde apelului telefonic sau apelului pe facebook- messenger, prezentatorii îi adresează o întrebare despre conţinutul emisiunii tv. Dacă răspunsul este corect, telespectatorul este declarat câştigătorul Campaniei.

4.5.6. În situaţia în care raspunsul este incorect sau telespectatorul nu răspunde la apelul telefonic sau la apelul  facebook- messenger, se reia procedura descrisă la pct.4.5.4 şi la pct. 4.5.5, şi tot aşa până la identificarea unui telespectator votant care să raspundă corect la întrebarea adresată de prezentatori.

Operatorul  asigură asistenţa tehnică, până la identificarea unui votant care să raspundă corect la întrebarea adresată.

4.6. Telespectatorul câştigător acceptă în mod expres, neechivoc şi irevocabil ca numele  său să poată fi făcut public în scop publicitar şi utilizat în legatură cu Campania, conform prezentului Regulament, inclusiv în vederea publicării numelui telespectatorului  premiat şi premiul acordat acestuia, fără niciun fel de pretenţie de ordin patrimonial.

4.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula voturile generate ca urmare a exploatării frauduloase reţelelor de telefonie  fixă/mobilă, inclusiv în cazul constatării utilizării/folosirii unor conturi social media special create pentru fraudarea procesului de votare, conform prezentului Regulament.

 

Cap. 5   PREMIUL SI MODALITATEA DE ACORDARE

5.1 Campania are drept premiu suma de 5000 (cincimii) euro/net. Premiul de fidelitate este acordat cu sprijinul partenerului Organizatorului – sponsor al emisiunii/programului tv,  SC Catena Hygeia SRL.

5.2 Numele telespectatorului câştigător va fi anunţat la finalul emisiunii şi va fi publicat pe pagina http://eurovision.tvr.ro , în termen de 72 ore de la anunţarea câştigătorului.

5.3 Telespectatorul câştigător va trimite  în termen de 60 de zile de la data afişării rezultatului pe site-ul eurovision.tvr.ro, la sediul SRTv din Calea Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, Bucureşti, intrarea Pangratti, următoarele documente: o fotocopie a actului său de identitat si dovada deţinerii unui cont bancar (extras de cont).

5.4 Pentru a intra în posesia premiului, telespectatorul premiat trebuie să semneze o declaraţie pe proprie răspundere. În fapt, premiul va fi transmis telespectatorului premiat cu condiţia ca Organizatorul să aibă toate actele şi datele necesare înmânarii/transmiterii premiului, dar nu mai mult de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data la care a fost radiodifuzată emisiunea “Selecţia Natională Eurovision 2023 - Finala”. Refuzul acestuia de a primi premiul şi/sau necomunicarea datelor necesare înmânării/transmiterii, conduce în mod automat la pierderea premiului.

5.5 Plata va fi efectuată în contul bancar al telespectatorului câstigator, în lei, la cursul BNR din ziua Campaniei.

5.6 Dacă în decursul a 60 (şaizeci) de zile lucrătoare, de la data afişării rezultatului pe pagina web a Organizatorului, câştigătorul nu va comunica toate actele şi datele necesare pentru a-şi primi premiul, acesta va fi lipsit de dreptul de a intra în posesia premiului.

5.7 Transmiterea dreptului de intrare în posesia premiului unei alte persoane nu se admite.

Cap. 6. TAXE ŞI IMPOZITE

6.1 Organizatorul (SRTv) se obligă să calculeze, să reţină la sursa şi să vireze la bugetul de stat cota de 10%  aplicata asupra venitului net realizat din premiu, deoarece premiul acordat în cadrul Campaniei are o valoare mai mare de 600 RON, conform art. 110 din Codul Fiscal al României.  Cu excepţia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare/fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind exclusiv în sarcina telespectatorului câştigător.

Cap. 7 CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

7.1 Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 şi Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. SRTv va păstra confidenţialitatea tuturor datelor participanţilor la Campanie. După încheierea Campaniei, toate datele participanților din prezenta Campanie vor fi şterse definitiv.

7.2 Prin participarea la Campanie, telespectatorul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul ca datele sale personale să fie prelucrate de SRTv doar în scopul prezentei campanii, incluzând comunicarea publică a numelui său și va comunica operatorului SRTv Codul Numeric Personal (CNP) și localitatea de domiciliu/rezidenţă. Participarea la Campanie presupune acordul Participantului la prezentarea publică a acestuia în calitate de Câştigător al Campaniei în cazul acordării premiului de fidelizare şi utilizarea de către Operatorul de telefonie mobilă şi Organizator a numelui, imaginii acestuia şi interviurilor acordate pentru publicarea în mijloacele mass-media a informaţiei privind rezultatele Campaniei. Participanţii sunt de acord să acorde cu titlu gratuit interviuri publicitare despre participarea lor la Campanie la radio sau TV şi în alte surse mass-media, precum şi să se fotografieze pentru executarea materialelor publicitare grafice. Toate drepturile de autor asupra acestor materiale vor aparţine Organizatorului - Societatea Română de Televiziune.

 

Cap. 8. RESPONSABILITATEA

8.1 Organizatorul Campaniei nu are nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale transmise de către participanţi/telespectatori.

8.2 Organizatorul va acorda premiul numai acelei persoane ale carei date sunt trimise în cadrul Campaniei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

8.3 Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţă privitoare la solicitările necâstigatoare. Organizatorul/Sponsorul va îndeplini şi va suporta costul formalităţilor necesare pentru acordarea Premiului.

8.4 Organizatorul nu va putea fi tras la răspundere pentru suspendarea sau încetarea Campaniei, în orice stadiu, datorită unor evenimente de forţă majoră sau legale.

8.5 Organizatorul:

a) nu răspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronică de date aflate în afara controlului Organizatorului, participanţii renunţând la orice fel de pretenţii în acest sens împotriva Organizatorului;

b) nu îşi asumă nicio răspundere pentru eventualele erori de transmitere şi/sau recepţionare a răspunsurilor, erori datorate unor terţi (operatori de telefonie mobilă), care pot duce la imposibilitatea de înregistrare a concurenţilor, atribuire sau ridicare a premiului.

 

Cap. 9  LITIGII

9.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile vor inainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente din raza teritorială a sediului Organizatorului.

9.2 Participantul declară în mod expres că a citit şi înţeles Regulamentul şi acceptă termenii şi condiţiile acestuia.

 

Cap. 10  DISPOZIŢII FINALE

10.1 Respectarea regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin participarea la Campanie, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

10.2 Regulamentul este adus la cunostinţa publicului pe site-ul http://eurovision.tvr.ro şi este disponibil,  gratuit, oricărui solicitant şi la registratura SRTv.

10.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii şi pe site-ul http://eurovision.tvr.ro