images

REGULAMENT SELECŢIE NAŢIONALĂ EUROVISION SONG CONTEST 2023

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Societatea Română de Televiziune (SRTv/Organizator), în baza dreptului conferit de către European Broadcasting Union (E.B.U.), în vederea participării la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest, organizează anual, sub formă de concurs, Selecţia Naţională Eurovision Song Contest.

1.2. În anul 2023, finala europeană a concursului internaţional ESC 2023 se va desfăşura în datele de 9,11 şi 13 mai 2023 în Marea Britanie la Liverpool.

1.3. Selecţia Naţională Eurovision 2023 (SNESC 2023) cuprinde o perioadă de înscriere, preselecţie, şi selecţie, etape în urma cărora se va desemna melodia câştigătoare care va reprezenta România la Liverpool, Marea Britanie.

1.4. Respectarea regulilor/condiţiilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toți  participanții.

 

II. PERIOADA DE ÎNSCRIERE

2.1. În perioada de înscriere la concurs, 14 noiembrie - 11 decembrie 2022 (perioada de transmitere a materialelor prin e-mail), autorii unor creaţii muzicale originale, cetăţeni români sau străini (muzică şi versuri), care doresc să reprezinte România la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2023 (ESC 2023), sunt invitaţi să se înscrie, depunând următoarele:

a) piesa/înregistrarea audio, în format WAV, pe transfer.ro sau wetransfer.com la adresa de e-mail eurovision.romania@tvr.ro, conţinând varianta finală a piesei muzicale şi o versiune negativ, fără voce solist, dar cu backing vocals. Piesele pot să aibă sau nu interpret ales. În cazul înscrierii unei piese fără interpret ales (cu interpret "de studio"), Organizatorul propune interpretul, care va fi stabilit, de comun acord, cu autorul/autorii:

a.1. Informaţii complete despre piesa participantă:

  • i. Titlul piesei;
  • ii. Numele solistului /trupei, cetăţeni romani sau straini ( daca există);
  • iii. Numele compozitorului (compozitorilor) ;
  • iv. Numele autorului (autorilor) versurilor;
  • v. Numele producătorului (publisher-ului), dacă există.

 

a.2. Organizatorul şi membrii secretariatului păstrează confidenţialitatea asupra:

  • i. Numelui compozitorului (compozitorilor);
  • ii. Numelui autorului (autorilor) versurilor;
  • iii. Numelui producătorului (publisher-ului), dacă există.

 

b) înregistrarea video a piesei conţinând varianta finală a piesei finale (cadru larg, neutru, cu interpret);

c) înregistrare video a piesei cântată a capella;

d) selfie portet al interpretului ( în cazul în care există);

e) o declaraţie semnată pe propria răspundere, potrivit modelului din Anexa nr.1 la prezentul Regulament, prin care autorul/autorii  îşi asumă responsabilitatea că piesa înscrisă în concurs nu a fost adusă la cunoştinţa publicului în condiţiile prevăzute la art.2.7 din prezentul Regulament, în totalitate sau în parte, prin intermediul oricărui suport audio sau video, prin intermediul radiodifuzărilor pe orice canal de radio sau televiziune public sau privat, naţional sau local, prin intermediul internetului şi nici prin intermediul vreunei reprezentaţii publice (inclusiv concerte) din România sau din străinătate, indiferent dacă a fost înregistrată sau nu oficial pe vreun suport magnetic sau digital şi în nicio altă formă de comunicare publică, precum şi faptul că piesa/melodia nu a fost lansată comercial şi/sau interpretată public (integral sau parţial) înainte de 1 septembrie 2022, este o creaţie originală şi nu afectează drepturile deţinute de terţi;

f) acordul scris între autor şi artistul(ii) interpret(ţi) în cazul în care există, de a participa la Selecţia Naţională Eurovision 2023, al cărui model îl constituie Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

g) autorizarea scrisă şi semnată de titularii de drepturi de autor şi conexe-autor/producătorul operei/ proprietarul (ii) înregistrării (audio)/interpretul-interpretii (în cazul în care exită), potrivit modelului din Anexa nr.3, privind cesiunea drepturilor patrimoniale de autor şi conexe asupra operei, interpretării şi înregistrării (master) precum şi obligaţiile privind promovarea concursului;

h) textul piesei în limba în care se cântă şi o traducere în limba română, ad literam, a acestuia, în cazul în care textul este într-o limbă străină;

i) copie după actul de identitate al autorului/autorilor, interpretului/interpretilor (în cazul în care există) şi al reprezentantului producătorului (dacă este cazul);

j) număr de telefon şi adresa de email al persoanei de contact.

2.2. Depunerea materialelor menţionate la pct. 2.1. se realizează prin trimiterea unui e-mail la adresa eurovision.romania@tvr.ro.

2.3. Textul piesei nu trebuie să aibă caracter obscen, politic sau să conţină mesaje publicitare.

2.4. Nu se admit în această fază decât piesele care au fost trimise prin transfer de fişiere pe adresa de e-mail eurovision.romania@tvr.ro, în format WAV. Procedura este considerată încheiată doar după ce expeditorul a primit confirmarea de la aceeaşi adresă.

2.5. Piesele, precum şi interpretările acestora nu pot să depăşească 3 minute, în caz contrar acestea sunt descalificate. Nu sunt admişi mai mult de 6 interpreţi pe scenă. Toți concurenții și artiștii care concurează trebuie să aibă cel puțin 16 ani împliniţi cel târziu în ziua finalei internaţionale.

2.6. Nici un material din dosarul de înscriere, nu se restituie, indiferent dacă piesa va fi sau nu admisă în etapele ulterioare ale concursului.

2.7. Participanţii îşi asumă condiţia obligatorie şi eliminatorie ca piesa muzicală (muzică şi/sau text) să fie originală, să nu afecteze drepturi deţinute de terţi, să nu fi fost editată pe niciun suport audio sau video şi să nu fi fost difuzată pe niciun canal de radio, televiziune sau internet sau adusă la cunoştinţa publicului în orice mod, integral şi/sau secvenţial, până la data de 1 septembrie 2022.

2.8. În cazul în care, în orice fază a concursului, vor fi depuse dovezi de către orice terţ cu privire la încălcarea condiţiei obligatorii şi eliminatorii prevăzute la pct. 2.7., respectiva piesă va fi descalificată. Analizarea dovezilor (inclusiv acuzaţiilor de plagiat) se va face de către o comisie nominalizată de către SRTv, în calitate de Organizator. Decizia finală aparţine exclusiv SRTv. Răspunderea pentru orice acuzaţii de plagiat şi/sau orice alte prejudicii aduse inclusiv Organizatorului (SRTv), urmare a nerespectării condiţiilor pct. 2.7. aparţine exclusiv autorului/autorilor.

2.9. În data de 12 decembrie 2022, centralizarea înscrierilor şi verificarea documentelor depuse  se efectuează de către o Comisie de recepţie la sediul SRTv. Acesta va certifica existenţa/inexistenţa documentelor solicitate de către Organizator, conform Regulamentului Concursului.

2.10. In situaţia în care Comisia de recepţie constată ca fiind incompletă documentaţia depusă, cu excepţia înregistrării audio, participantului i se acordă un termen de maximun 24 de ore pentru depunerea/completarea  materialelor. Solicitarea poate fi facută telefonic (sms) şi/sau prin e-mail.

2.11. Nedepunerea/netransmiterea materialelor conform solicitării Comisiei de recepţie în termenul de mai sus duce la descalificarea participantului şi eliminarea piesei muzicale.

2.12. Rezultatele finale ale recepţiei vor fi consemnate într-un proces verbal, asumat de membrii Comisiei, şi vor fi publicate pe site-ul www.tvr.ro şi http://eurovision.tvr.ro.

2.13. În acestă etapă a SNESC 2023 nu se admit contestaţii

III. PRESELECŢIA

3.1. Preselecţia pieselor muzicale participante la concurs va avea loc în perioada 14 – 16 decembrie 2022. Fiecare piesă va fi audiată de către un Juriu de specialitate, format din maximum 7 membri.

3.2. Numirea membrilor juriului se face de către Organizator (SRTv). Membrii Juriului îşi asumă responsabilitatea condiţiilor desfăşurării concursului şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să nu aibă niciun fel de interes în legătură cu piesa muzicală, autorii şi/sau cu interpretul, de natură a afecta imparţialitatea în exercitarea votului;

b) să completeze un formular în care să confirme că se vor conforma instrucţiunilor de vot din prezentul Regulament, precum şi o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să voteze independent.

3.3. Jurizarea va fi efectuată la sediul SRTv sau online, decizia finală aparţinând Organizatorului. Fiecare membru al Juriului primește o fişă de jurizare, cuprinzând titlul melodiei şi interpretul, Organizatorul respectând confidenţialitatea autorilor. Membrii juriului vor afla după încheierea jurizării autorii pieselor intrate în concurs (compozitor şi textier).

3.4. Dintre toate piesele participante la concurs, în faza de preselecţie, Juriul  de specialitate, pe baza notării de la 1 la 10, va selecta un număr de 12 piese, după următoarele criterii:

a)      forma muzicală a piesei de concurs, urmărindu-se dezvoltarea temei melodice, armonizarea acesteia precum şi elementele ritmico-melodice care să confere o construcţie muzicală adecvată;

b)     realizarea aranjamentului orchestral;

c)      creativitatea şi originalitatea temelor;

d)     diversitatea stilistică a pieselor;

e)      versurile şi mesajul piesei (nu vor fi transmise mesaje politice şi nu va fi acceptată folosirea unui limbaj vulgar).

f)      calitatea soundului, construcţia şi dezvoltarea piesei;

g)     interpretarea piesei în raport cu tema acesteia;

h)     punerea în valoare a mesajului piesei (interpretativ şi la nivel vizual);

i)       calitatea actului interpretativ şi artistic în ansamblul lui.

3.5. Vor fi admise/selectate pentru etapa următoare a SNESC 2023, piesele care în urma jurizării au obţinut cel mai bun rezultat, în ordine descrescătoare. Artistul nu poate interpreta decât o singură piesă înscrisă în concurs şi nu poate fi înlocuit pe durata concursului. Un compozitor poate avea mai multe piese în concurs, dar interpretate de artişti diferiţi.

3.6. În caz de balotaj, câştigă piesa care are cele mai multe note de 10. Dacă şi atunci se constată egalitate, se iau în calcul cele mai multe note de 9 şi tot aşa, până când se poate face departajarea. Dacă se menţine totuşi egalitatea între piesele notate/jurizate, Organizatorul va decide piesa care va fi selectată.

3.7. Membrii Juriului trebuie să semneze atât propria fişă de jurizare, cât şi procesul verbal întocmit după determinarea/stabilirea celor 12 piese care vor intra în etapa de selecţie.

3.8. Piesele selectate vor fi anunţate pe site-ul www.tvr.ro şi http://eurovision.tvr.ro, rezultatele fiind de asemenea trimise spre publicare şi în presă, cel târziu la data de 17 decembrie 2022.

3.9. În cazul în care, din motive obiective, un autor îşi retrage piesa din concurs, acest lucru se va face printr-o cerere oficială, semnată şi scanată, transmisă Organizatorului prin email la adresa eurovision.romania@tvr.ro, în maxim 24 de ore din momentul anunţării rezultatelor preselecției. În situaţia în care cererea de retragere a piesei nu este comunicată SRTv în termenul de 24 de ore mai sus menţionat, devin aplicabile dispoziţiile art.6 din Anexa nr. 2.

3.10. Eventualele contestaţii se primesc, prin email la adresa eurovision.romania@tvr.ro, în termen de 24 de ore de la anunţarea rezultatelor pe site-ul www.tvr.ro şi http://eurovision.tvr.ro.

3.11. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către Comisia de contestaţii, formată din 3 persoane dintre care una este Preşedintele Juriului de specialitate. Comisia va analiza, întocmi şi comunica un răspuns scris, prin posta electronică sau pe adresa menţionată de către contestatar. Termenul de soluţionare a fiecărei contestaţii este de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

3.12. În urma finalizarii preselecției, cele 12 piese muzicale vor fi difuzate, aşa acum au fost înscrise în concurs, pe canalele SRTv, conform grilei de programe aprobate, şi postate în mediul online (ex: TikTok, canalul de Youtube al SRTv, Instagram, Facebook Eurovision RO 2023).

3.13. Autorii şi interpreţii celor 12 piese selectate, se obligă să încheie cu SRTv un contract prin care să fie detaliate, printre altele, obligaţiile de ordin editorial, artistic, organizatoric, al comunicării publice şi al conduitei în legătură cu participarea la concursul internaţional ESC 2023.

IV. SELECŢIA

4.1. Etapa finală a SNESC 2023 va avea loc în data de 11 februarie 2023 şi consta în organizarea unui program/show de televiziune transmis în direct din studiourile SRTv on air şi online în cadrul căruia vor fi interpretate (live) cele 12 piese muzicale rezultate în urma preselecţiei.

4.2. Piesele aflate în show-ul tv vor primi, aleatoriu, un numar de concurs şi vor fi interpretate în ordinea numerelor atribuite.

4.3. Desemnarea piesei câştigătoare se realizează exclusiv în urma rezultatului votului publicului exprimat prin sms – la tarif normal - sau online.

4.4. Votul publicului va fi exprimat sub forma unui mesaj text conţinând numărul de concurs al piesei preferate, pe durata interpretării piesei, din momentul „START VOT” şi până la momentul „STOP VOT”, sau în timpul recapitulării interpretărilor de la finalul show-ului tv, regula fiind un singur vot pentru o piesă, dar cu posibilitatea de a vota mai multe piese.

4.5. Organizatorul realizează clasamentul final al pieselor prin însumarea numărului de voturi obţinute de fiecare piesa, în urma votul publicului.

4.6. Organizatorul are dreptul de a anula voturile generate ca urmare a exploatării frauduloase a reţelelor de telefonie mobilă, inclusiv în cazul constatării utilizării/folosirii unor conturi social media special create pentru fraudarea procesului de votare, conform prezentului Regulament.

4.7. În caz de balotaj, se va repeta interpretarea şi procesul de votare al pieselor aflate la egalitate de voturi.

4.8. Contestaţiile se primesc prin email la adresa eurovision.romania@tvr.ro, în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului selecţiei la adresa eurovison.tvr.ro. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către comisia de contestaţii formata din 3 persoane din care una este reprezentantul firmei de televot. Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 72 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

4.9. Pentru a asigura corectitudinea procesului de votare la Selecţia Naţionala Eurovision 2023, SRTv va apela la serviciile unui notar public.

V. CASTIGĂTORUL CONCURSULUI

5.1 Piesa câştigătoare a Selecţiei Naţionale ESC 2023, va fi cea care va obţine cel mai mare număr de voturi exprimate de public.

5.5. Anunţarea şi afişarea rezultatelor se va face atât în cadrul programului/show-ului tv transmis în direct, cât şi în mediul online, pe contul de Facebook Eurovision România şi pe site-ul  www.tvr.ro şi http://eurovision.tvr.ro.

VI. LIMITĂRI ȘI REZERVĂRI

6.1. Pe durata participării la concursul Eurovision (faza naţională şi faza internaţională):

a) echipa artistului poate fi sprijinită de către echipa SRTv pentru a transpune pe scenă, în cele mai bune condiţii, conceptul de show al piesei sale. Prestaţia artistică trebuie să respecte indicaţiile Organizatorului;

b) titularii de drepturi de autor şi drepturi conexe drepturilor de autor (artist interpret, compozitor şi autor versuri etc.) nu pot încheia niciun contract cu terţi privind drepturile cedate SRTv.

6.2. Pe perioada desfășurării etapei internaționale a concursului (semifinala și finala internațională), managementul artistului are obligaţia să respecte priorităţile şi toate condiţiile impuse de SRTv, EBU şi ţara care găzduieşte concursul internaţional ESC 2023.

6.3. Organizatorul suportă cazarea şi transportul participării artistului la etapa internaţională ca reprezentant al României la concursul internaţional EUROVISION SONG CONTEST 2023, în limita unui numar de maximum 8 persoane (maximum 6 persoane care vor evolua pe scenă şi 2 persoane care fac parte din staff-ul tehnic).

 

VII. ALTE DISPOZIŢII

7.1. Prin înscrierea în concursul internaţional, după finalizarea Selecţiei Naţionale, autorii şi interpreţii melodiei câştigătoare se obligă să încheie un contract cu SRTv prin care să fie detaliate obligaţiile de ordin editorial, artistic, organizatoric, al comunicării publice şi al conduitei în legătură cu participarea la Concursul Internaţional Eurovision 2023 desfăşurat în datele de  9, 11 şi 13 mai 2023, în Marea Britanie, la Liverpool. Nesemnarea de către autori/artişti şi titulari de drepturi asupra melodiei participante a contractului privind participarea la finala naţională şi internaţională constituie motiv de descalificare a melodiei din concurs

7.2. Toţi artiştii şi ceilalţi deţinători de drepturi se obligă să autorizeze folosirea, reproducerea, tipărirea şi publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor şi biografiilor lor în contextul promovării, difuzării, şi/sau exploatării comerciale a spectacolelor prin toate mijloacele şi prin orice canal media, fie din cele cunoscute acum, fie din cele ulterioare, pe o perioadă nelimitată de timp. Aceasta implică şi folosirea fotografiilor şi a oricăror alte materiale audio şi video de la conferinţele de presă, sau făcute la repetiţii şi în culise, pentru compilaţii DVD, site-urile SRTv, ale Eurovision sau partenerilor oficiali ai acestora, precum şi a oricărui alt produs media SRTv sau Eurovision.

7.3. Artiştii sunt obligaţi să participe la conferinţele de presă organizate de SRTv şi EBU. Artistul (artiştii) câştigător(i) sunt obligaţi să participe la conferinţa oficială de presă de după preselecţie, selecţia naţională şi etapa internaţională, la emisiuni de promovare realizate de SRTv cu prioritate, să stabilească de comun acord cu Organizatorul participarea sa la orice program difuzat pe oricare alt canal media şi să autorizeze folosirea oricărei înregistrări pe orice canal media (inclusiv Internet) fără limitări în timp şi teritoriu.

7.4. Pentru participarea la etapa Internaţională, vor fi respectate prevederile Regulamentului International EUROVISION SONG CONTEST 2023, inclusiv condiţiile şi măsurile de siguranţă privind prevenirea şi combaterea răspândirii infecţiilor cu SARS-COV-2 impuse de ţara care găzduieşte Concursul Internaţional  ESC 2023.

7.5. Nerespectarea dispoziţiilor 7.4. de către câştigătorul Selecţiei Naţionale Eurovision 2023 constituie motiv de descalificare a piesei din concurs, situaţie în care Organizatorul are dreptul de a declara câştigătoare următoarea piesă clasată.

7.6. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

7.7. Prezentul Regulament, Regulamentul Internaţional EUROVISION SONG CONTEST 2023, precum şi alte informaţii despre concurs se afişează pe site-ul eurovision.tvr.ro, cu link către website-ul oficial al EUROVISION SONG CONTEST 2023 (eurovision.tv).

7.8. Organizatorul are dreptul de a aduce modificări şi/sau completări prezentului Regulament, informând participanții în timp util.

7.9. Prin înscriere la SNESC 2023, toţi participanţii declară expres că au citit, au înţeles şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.