images

REGULAMENTUL SELECŢIEI NAŢIONALE ESC 2019

EUROVISION ROMÂNIA 2019

REGULAMENTUL SELECŢIEI NAŢIONALE ESC 2019

I. PREVEDERI GENERALE

1.         Societatea Română de Televiziune (SRTv sau Organizator), în baza dreptului conferit de către European Broadcasting Union (E.B.U.), în vedere participării la Concursul Eurovision 2019 (ESC 2019), care se desfăşoară în zilele de 14, 16 şi 18 mai, la Tel Aviv, în Israel, organizează Selecţia Naţională Eurovision Song Contest 2019 (SNESC 2019), în condiţiile prezentului regulament, cu respectarea celorlalte reglementări interne şi a legislaţiei incidente.

2.         În vederea organizării SNESC 2019, SRTv desemnează Echipa de Management, care va coordona activitatea structurilor desemnate din cadrul SRTv şi va depune diligenţele necesare pentru pregătirea şi derularea SNESC 2019, utilizând atât resurse interne, în limitele bugetare alocate, cât şi externe, în baza contractelor civile încheiate în condiţiile legii cu furnizori, prestatori de servicii, artişti şi/sau agenţii ale acestora, organizatori de spectacole şi evenimente, parteneri şi sponsori, fără ca această enumerare să fie limitativă.

II. STRUCTURA SNESC 2019

1.         Selecţia Naţională Eurovision 2019 (SNESC 2019) are trei etape - preselecţie, semifinale şi finală - care pot fi organizate ca tot atâtea show-uri de televiziune, cu sau fără public spectator,  transmise, după caz, în direct şi online şi cuprinde:

a)      etapa de preselecţie are loc pe parcursul lunii decembrie 2018 şi constă în selecţionarea din rândul participanţilor înscrişi a unui număr de cel mult 24  piese, prin note acordate de către un juriu de preselecție;

b)     etapa semifinalelor are loc pe parcursul lunii ianuarie - februarie 2019 și constă în selecţionarea în vederea calificării în etapa finală, prin note acordate de către un juriu naţional şi prin televot, a unui număr de 12 piese;

c)      etapa finală are loc pe parcursul lunii februarie 2019 şi constă în selecţionarea reprezentantului României la ESC 2019, prin note acordate de către un juriu internaţional şi prin televot.

III. REGULI GENERALE

1.         Perioada de înscriere la SNESC 2019 este 9 noiembrie 2018 – 10 decembrie 2018 (ora 24:00).

2.         Fiecare participant selecţionat, denumit în continuare Concurent, are obligaţia de a semna cu Organizatorul un contract de cesiune în vederea participării în Concurs, pe modelul cuprins în anexele prezentului regulament: Anexa nr. 1 - modelul Contractului privind participarea în concurs.

3.         Prin contract,  Concurenţii SNESC 2019 garantează deţinerea şi cesionează către Organizator drepturile patrimoniale de autor şi conexe aferente negativelor şi/sau pozitivelor pieselor muzicale cu care se vor prezenta în concurs, precum şi asupra materialelor video, pentru fixare, adaptare audiovizuală, radiodifuzare (inclus în SNESC 2019, în direct şi/sau înregistrat), retransmitere, comunicare publică, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului (tv, radio, internet, telefonie mobilă, video streaming etc.), reproducere şi distribuire (de exemplu, pe eventuale compilaţii CD/DVD de promovare), pe teritoriul României şi cel internaţional, pe maximă de protecţie legală şi pentru un număr nelimitat de utilizări, astfel:

a)      cesiunea are caracter neexclusiv, incluzând dreptul de a produce şi lansa înregistrări audio în format negrupat (unbundled) pe canalele digitale de distribuţie stabilite de EBU, dreptul neexclusiv de a a produce albume digitale karaoke în format negrupat, dreptul neexclusiv de a utiliza şi monetiza înregistrări video prin intermediul canalelor youtube.

b)     drepturile cesionate către SRTv conform prevederilor de la lit. a) pot fi transferate de către SRTv către EBU, care, la rândul său, este autorizat să le transmită partenerilor autorizaţi.

c)      pentru câştigătorul Selecţiei nationale, cesiunea are caracter exclusiv, pentru o perioadă de cinci ani, pe orice teritoriu pentru drepturile de a produce, lansa şi distribui produse fizice de comerţ distribuite pe orice canal de distribuţie, precum şi produse digitale audio în format grupat (bundled- împreună cu alte piese din Concurs) în legătură cu Concursul Eurovision, pe canalele digitale de distribuţie stabilite de EBU. De asemenea, cesiunea are caracter exclusiv pentru produsele digitale audiovizuale, atât în format grupat, cât şi negrupat.

4.         Artiştii concurenţi şi ceilalţi deţinători de drepturi autorizează folosirea, reproducerea, tipărirea şi publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor şi biografiilor lor în contextul promovării, difuzării, şi/sau exploatării comerciale a spectacolelor prin toate mijloacele şi prin orice canal media, fie din cele cunoscute acum, fie din cele ulterioare. Autorizarea implică şi fotografiile şi orice alte materiale audio şi video de la conferinţele de presă sau de la repetiţii şi în culise, pentru compilaţii DVD, site-urile si conturile de social media ale SRTv, ale Eurovision sau ale partenerilor oficiali ai acestora, precum şi a oricărui alt produs media SRTv sau Eurovision.

5.         SRTv recunoaşte artiştilor, compozitorilor şi producătorilor dreptul de a încasa remuneraţiile de la organismele de gestiune colectivă şi libertatea de a încheia orice contract de producţie de înregistrări atâta timp cât acest contract nu se referă la un proiect similar cu CD/ DVD Eurovision 2019, un album digital, un album karaoke digital sau redifuzarea digitală a reprezentaţiei din concurs.

6.         SRTv asigură, după caz, plata remuneraţiei negociate, decontarea cheltuielilor pentru transportul intern şi/sau internaţional către/de la locul de desfăşurare, cazarea şi masa Participanţilor (invitaţi, concurenţi, prezentatori, membrii juriului etc.) în condiţiile convenite prin contractele civile încheiate cu aceştia/reprezentanţii acestora şi/sau cu prestatorii serviciilor necesare pentru buna organizare a SNESC 2019, în limitele bugetului alocat.

7.         Colectarea şi prelucrarea datelor personale precum: nume, prenume, adresă, data naşterii, telefon, mail, CI, paşaport, datele managerului, compozitorului, textierului, aranjorului, producătorului, interpretului, deţinătorilor de drepturi se face exclusiv în scopul organizării şi derulării SNESC 2019.

8.         Datele cu caracter personal, documentele şi documentaţia aferentă participării la SNESC 2019 urmează a fi distruse în termenul legal.

9.         Muzica pieselor înscrise în SNESC 2019 (compoziţie/orchestraţie), trebuie să fie originală, să nu afecteze drepturi deţinute de terţi, să nu fi fost editată pe niciun suport audio sau video în scopul distribuirii, să nu fi fost difuzată pe niciun canal de radio, televiziune sau internet sau adusă la cunoştinţa publicului în orice mod, integral sau secvenţial, înainte de data de 1 septembrie 2018.

10.       În baza concluziilor comisiei desemnate de SRTv pentru analiza dovezilor depuse de către orice persoană cu interes legitim cu privire la încălcarea condiţiei obligatorii şi eliminatorii de la pct. 9 (inclusiv în cazuri de plagiat), Concurentul împricinat poate fi descalificat în condiţiile stipulate în contractul încheiat cu SRTv, răspunderea de orice natură pentru plagiat revenind în exclusivitate Concurentului.

11.       În faza naţională (etapa semifinale/finală):

a)      retragerea piesei sau a Concurentului admise în SNESC 2019 este permisă doar în condiţiile clauzelor contractuale agreate cu SRTv, intenţia motivată de retragere necesitând notificare prealabilă care trebuie transmisă pe adresa eurovision.romania@tvr.ro în termen de cel mult de 24 de ore de la transmiterea înştiinţării aferente calificării în oricare dintre etapele SNESC 2019;

b)     artistul interpret care a dobândit  calitatea de concurent nu poate fi înlocuit pe durata concursului, excepţie făcând  situaţiile întemeiate în care, pe baza unei propuneri motivate, Organizatorul poate aproba înlocuirea acestuia;

c)      participarea artiştilor interpreţi  este limitată  la interpretarea unei singure piese;

d)     numărul pieselor semnate de acelaşi autor nu este limitat, cu condiţia ca piese ale aceluiaşi compozitor să fie interpretate de artişti diferiţi;

e)     concurenţii au obligaţia să autorizeze folosirea înregistrărilor în scop de promovare, să participe la conferinţele de presă şi, cu prioritate, la emisiuni de promovare stabilite de comun acord cu SRTv, inclusiv la programe difuzate pe alte canale media.

f)       costurile pentru realizarea negativelor pentru piesele interpretate în cadrul SNESC 2019, pentru aranjamentele muzicale, înregistrarea în studio (inclusiv suportul tehnic necesar), revin în totalitate Participantului;

g)     echipa Concurentului va fi sprijinită de către echipa SRTV pentru a realiza în cele mai bune condiţii punerea în valoare a piesei.  Echipa artistului interpret trebuie să respecte instrucţiunile şi/sau indicaţiile artistice/regizorale primite din partea reprezentanţilor Organizatorului.

h)     costumele intră în responsabilitatea Concurenţilor: ţinuta de scenă, stabilită în acord cu Organizatorul, trebuie să fie adecvată transmisiunilor pe canalele SRTv;

12.       În scopul participării reprezentantului/reprezentanţilor României la ESC 2019, în condiţiile convenite prin contractul civil încheiat cu aceştia/reprezentanţii acestora:

a)      organizatorul îşi asumă costurile legate de cazare şi transport, atât pentru artiştii care urcă pe scenă cât şi  pentru cel mult încă 2 persoane cu atribuţii documentate în staff-ul tehnic (e.g.: compozitor, vocal coach, coregraf);

b)     artistul/managementul artistului este obligat să:

i. respecte priorităţile şi condiţiile impuse de SRTv în ce priveste promovarea, pregătirea participării artistului şi prestaţia acestuia pe perioada desfăsurării concursului (semifinala şi, după caz, finala ESC 2019);

ii. participe la conferinţele de presă organizate de SRTv şi EBU;

iii. respecte dispoziţiile Regulamentului international EUROVISION SONG CONTEST 2019

 

IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA SNESC 2019

1.         Pot participa la Concurs interpreţi cu vârsta de 16 ani împliniţi cel târziu la data finalei internaţionale, cu câte o piesă a cărei durată nu poate depăşi 3 minute şi al cărui negativ nu poate conţine voci sau efecte computerizate care imită vocea.

2.         Pe scena SNESC 2019 sunt admişi cel mult 6 interpreţi (inclusiv instrumentişti, dansatori şi/sau backing vocals).

3.         Limba interpretării piesei înscrise este la alegerea autorilor (creatori şi/sau interpreţi).

4.         Concursul se va desfăşura în formula voce şi negativ. Toată partea vocală trebuie să fie live. Negativele nu pot conţine backing vocals şi/sau efecte vocale computerizate. Excepţiile sunt admise doar in faza de preselecţie.

5.         Înscrierea se face în secţiunea specială a site-ului eurovision.tvr.ro, prin completarea Formularului de înscriere cuprinzând atât datele privind titularii de drepturi de autor/conexe ale căror creaţii şi interpretări se regăsesc pe suport (compozitor, textier, aranjor, producător, interpret, instrumentist, etc.) cât şi consimţământul privind colectarea şi prelucrarea de către SRTv a datelor cu caracter personal şi ataşarea documentelor şi materialelor solicitate, astfel:

a)                  varianta finală a piesei muzicale (pozitiv);

b)                 textul piesei;

c)   materiale de prezentare a participantului (biografie, fotografii JPEG 300dpi, videoclip, filmări sau alte materiale reprezentative, după caz);

d)   copie după actul de identitate al autorului/autorilor, artiştilor şi al reprezentantului producătorului (dacă este cazul);

e)                 video live in priza directă a piesei înscrise în concurs, fără acompaniament (a capella);

f)                   orice alte informaţii, conform precizărilor de pe pagina de înscriere.

6.         In situaţia înaintării unei documentaţii incomplete, participantul poate face completări în termen de 48 de ore de la solicitarea făcută prin e-mail şi telefonic (sms/whatsapp) de către Organizator.

7.         În cazul în care, din motive tehnice, încărcarea documentelor şi materialelor pe site nu poate fi efectuată cu succes, participantul poate contacta organizatorul, la adresa eurovision.romania@tvr.ro .

8.         Procedura de înscriere este încheiată după primirea de către Participant a confirmării de pe site-ul eurovision.tvr.ro sau de la adresa eurovision.romania@tvr.ro .

9.         Vor fi acceptaţi la SNESC 2019 numai Participanţii care îndeplinesc toate condiţiile impuse de regulament, oricare din situaţiile de mai jos fiind cauză de eliminare:

a)      nerespectarea condiţiilor obligatorii prevăzute la cap. III. pct. 9;

b)     nerespectarea cerinţei de vârstă a concurentului (16 ani împliniţi cel târziu la data finalei internaţionale: 18 mai 2019);

c)      nerespectarea formatului şi/sau a rezoluţiei indicate de către Organizator în cazul negativelor şi/sau pozitivelor;

d)     identificarea pe negative a unor voci sau efecte computerizate care imită vocea;

e)     depăşirea duratei de cel mult 3 minute pentru piesele muzicale din SNESC 2019;

f)       identificarea şi/sau menţinerea în textul piesei a unor mesaje cu caracter obscen, politic sau publicitar;

g)     refuzul nemotivat al participantului sau, după caz, al concurentului şi/sau al reprezentantului acestuia de a se conforma cerinţelor regulamentare, inclusiv la cele relative la semnarea documentelor consensuale iniţiate de către organizator;

h)     refuzul completării documentaţiei sau nerespectarea termenului, prevăzute la pct. 6.

V. JURIZARE ŞI SISTEM DE NOTARE

1.         SRTv desemnează membrii juriilor SNESC 2019 - Juriul de preselecţie, Juriul Naţional de semifinale, Juriul Internaţional pentru Finala Naţională astfel:

a)         în cazul Juriului Naţional (de semifinale) numărul de membri să fie obligatoriu impar;

b)        în cazul Juriului Internaţional (pentru Finala Naţională) numărul de membri

să fie obligatoriu par;

c)         juriile să acopere o plajă cât mai largă şi diversă de domenii şi specialităţi

precum: compozitori, muzicologi, interpreţi, textieri, realizatori/producători de

divertisment radio şi/sau tv, jurnaliști de specialitate, regizori muzicali radio

şi/sau tv, fără ca enumerarea să fie limitativă.

2.         Jurizarea concurenţilor, în fiecare etapă a SNESC 2019, se face în considerarea următoarelor criterii:

a)    forma muzicală a piesei de concurs, urmărindu-se dezvoltarea temei melodice, armonizarea acesteia precum şi elementele ritmico-melodice care să confere o construcţie muzicală adecvată;

b)   realizarea aranjamentului orchestral;

c)      inventivitatea şi originalitatea temelor;

d)     diversitatea stilistică a pieselor înscrise/admise în concurs;

e)     calitatea soundului şi a interpretării.

3.         În etapa de preselecţie:

a)      fiecare membru acordă câte o notă pentru fiecare din piesele înscrise/admise în concurs;

b)     notarea se face cu note de la 1 la 10, inclusiv cu note compuse din unităţi şi 50% dintr-o unitate (ex: 1,50-2,50…9,50 etc);

c)      rezultatul este media aritmetică a notelor acordate, chiar şi în situaţia în care, din motive obiective, un membru al juriului nu va nota una sau mai multe piese;

d)     în caz de egalitate, criteriul de departajare a pieselor este dat de cel mai mare număr de note apropiate de cea maximă, 10. Dacă şi atunci se constată egalitate, se iau în calcul cele mai multe note de 9, apoi de 8, 7 şi tot aşa, până la departajare.

4.         În etapa semifinalelor:

a)      membrii juriulului naţional vor acorda puncte de la 1 la 12, astfel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

b)     pentru aceeaşi piesă, fiecare dintre punctele de la lit. a) se poate acorda o singură dată de către fiecare membru al juriului naţional;

c)      juriul naţional va califica cel mult 5 piese, departajate în ordinea descrescătoare a punctajelor rezultate, calculate astfel:

  1. piesa cu cel mai mare punctaj însumat primeşte 12 puncte;
  2. celelalte piese calificate, în ordinea descrescătoare a punctajului însumat, vor primi 10, 8, 7, respectiv 6 puncte;

d)     în situaţie de egalitate a punctajelor rezultate, departajarea între piese se face pe baza numărului de puncte acordate de membrii juriului, calificându-se astfel:

  1. piesa care a primit de cele mai multe ori 12 puncte sau

ii. piesa care a primit de cele mai multe ori 10 respectiv 8 puncte, ş.a.m.d.

5. În etapa finală, juriul internaţional va face selecţia cu respectarea procedurii de jurizare/sistemului de notare prevăzut la pct. 4.

VI. STABILIREA REZULTATELOR SELECŢIEI

1.         În etapa semifinale/finală a SNESC 2019, în procedura de stabilire a rezultatelor,  complementar activității/rolului  Juriilor, SRTV  și telespectatorii au rol activ, astfel:

1.1. SRTV în calitate de Organizator:

a)      alocă fiecărei piese un număr de concurs,  care, în situaţia transmisiunii televizate, se afişează în condiţii egale şi nediscriminatorii pentru toţi concurenţii;

b)     poate proceda la calificarea următorului clasat în situaţia retragerii/eliminării unui concurent;

c)      poate califica în cadrul fiecărui show televizat, prin decizie unilaterală, în vederea intrării în concurs, cel mult câte o piesă, fără ca exercitarea acestui drept să conducă la diminuarea numărului de piese calificate prin jurizare sau, după caz, prin televot;

d)     stabileşte şi comunică ordinea intrării în scenă a concurenţilor.

1.2.      Telespectatorii:

a)      în etapa semifinalelor - vor putea califica prin televot cel mult 2 piese dintre cele rămase în afara clasamentului juriului, stabilit conform dispoziţiilor de la cap. V. pct. 4;

b)     în etapa finalei naţionale – vor contribui la desemnarea reprezentantului României prin televot.

3.         În etapele semifinale și finală ale SNESC 2019, începând cu mesajul „START VOT”, telespectatorii vor putea vota de pe acelaşi număr de telefon pentru una sau pentru mai multe piese/concurenţi, dar numai o singură dată pentru fiecare piesă/concurent astfel:

a)      prin sms trimiţând un mesaj text cu numărul de concurs al piesei preferate;

b)     prin apel vocal  tastând numărul de concurs al piesei preferate;

c)      după caz, prin aplicaţie mobilă, downloadabilă din Google Play si AppStore.

4.         Durata votului se stabileşte de către SRTv, iar anunţul „START/STOP VOT” este făcut de către prezentatori.

5.         Clasamentul televotului se stabileşte astfel:

a)      piesa cu cel mai mare număr de voturi primeşte 12 puncte;

b)     celelalte piese, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, pot primi 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sau 0 puncte;

c)      în situaţie de egalitate a punctajelor obtinute prin televot, departajarea se face prin nota finală acordată de juriul naţional sau internaţional, după caz, conform dispoziţiilor cap. V. Pct.4.,

6. În finala naţională a SNESC2019, punctajele obtinute prin televot vor avea ponderea punctajului acordat de către un membru al juriului. La notarea de către membrii juriului internaţional şi la televot participă toate piesele calificate, indiferent dacă această calificare a rezultat din:

a)      punctele acordate de către juriul naţional - cel mult 10 piese calificate;

b)     votul public, exprimat conform prevederilor de la pct. 1.2., lit. a) a prezentului capitol - cel mult 2 piese, calificate;

c)      decizia SRTv, după caz - cel mult o piesă calificată, în condiţiile prevăzute la pct. 1.1. lit.c) a prezentului capitol.

7. Clasamentul etapei finala naţională se stabileşte prin însumarea punctelor rezultate în urma votului publicului (prin televot) cu punctajele acordate de către fiecare dintre membrii juriului pentru piesele aflate în concurs.

8.         Piesa câştigătoare a SNESC 2919 va fi cea care obţine cele mai multe puncte în urma însumării rezultatului jurizării şi a televotului.

9.         În situaţia în care, după însumarea rezultatelor jurizării şi a televotului, două piese au obţinut acelaşi punctaj, piesa câştigătoare va fi desemnată de către SRTv, cu consultarea juriului internaţional.

10.       Rezultatul fiecărei etape a SNESC 2019 va fi comunicat participanţilor/concurenţilor prin email.

11.       Anunţarea şi afişarea rezultatelor se vor face atât în cadrul showurilor televizate, cât şi online, la rubrica Concurs, pe site-ul eurovision.tvr.ro. La finalul procesului de jurizare şi de televot, vor fi anunţate atât rezultatul jurizării, cât si rezultatul televotului, cu afişarea clasamentelor finale.

VII. CONTESTAŢII

1. Participanţii la preselecţie şi, respectiv, concurenţii au dreptul de a contesta respectarea procedurii de selecţie (jurizare şi vot) în fiecare etapă a SNESC 2019. Contestaţiile se pot depune pe adresa eurovision.romania@tvr.ro astfel:

a)      timp de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor preselecţiei;

b)     până la ora 11:00 a zilei următoare semifinalei şi/sau finalei naţionale, după caz.

2.  Soluţionarea contestaţiilor se face de către comisia desemnată de către SRTv în calitate de organizator, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, rezultatul fiind comunicat cu celeritate către fiecare contestatar.

VIII. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

1.         Pe durata SNESC 2019, creatorii şi interpreţii participanţi în calitate de concurenţi, invitaţi, membri ai juriilor, prezentatori, fără ca această enumerare să fie limitativă, au dreptul şi obligaţia să respecte prezentul Regulament şi programul SNESC 2019, conform clauzelor convenite prin contractele civile încheiate şi:

a)      să acorde prioritate activităţilor din programul etapelor de selecţie faţă de oricare alte activităţi;

b)     să solicite acordul Organizatorului pentru colaborările de orice natură cu instituţii, organisme şi organizaţii media, indiferent de mijloacele şi/sau formele de comunicare ale acestora;

c)      să participe la acţiunile de promovare realizate de organizatori – conferinţe de presă, interviuri, sesiuni foto şi de autografe;

2.         Drepturile şi obligaţiile concurenţilor, autori şi/sau interpreţi, după caz, vor fi prevăzute expres şi detaliate în contractele civile încheiate cu SRTv în calitate de organizator, inclusiv detaliile de ordin editorial, artistic, organizatoric, al comunicării publice şi al conduitei.

3.         Membrii juriilor trebuie să declare pe propria răspunere asumarea obligaţiei de a respecta dispoziţiile prezentului Regulament şi, corelativ, a celei de a nota concurenţii independent şi imparţial, fără a urmări vreun interes în legătură cu interpretul sau cu piesa înscrisă/admisă în concurs sau, după caz, cu autorii acesteia.

4.         Instrumentele de jurizare vor conţine informaţiile necesare privind corecta identificare a piesei şi, respectiv, a concurentului. Identitatea autorilor pieselor (compozitor, textier) din concurs va fi adusă la cunoştinţa membrilor juriului numai după încheierea procedurii de jurizare, la solicitarea expresă a acestora.

5.         Membrii juriilor au obligaţia de a certifica prin semnătură documentele aferente jurizării, inclusiv procesul verbal al etapei jurizate.

6.         Concurenţii au dreptul de a beneficia de posibilităţile tehnice ale scenei în condiţiile contractuale negociate. Pentru interpretările din programul de concurs, SRTV îşi asumă obligaţia de a realiza grafica adecvată.

IX. DISPOZIŢII FINALE

1.         Câştigătorul SNESC 2019 are dreptul şi obligaţia de a se implica în evenimentele/acţiunile/ demersurile de pregătire și/sau de promovare ale etapei internaţionale ESC2019 şi poate beneficia de facilităţile prevăzute pentru fiecare dintre acestea, în condiţiile precizate de către Organizator în contractul civil încheiat cu acesta.

2.         SRTV va sancţiona nerespectarea prezentului Regulament, programului SNESC 2019 şi/sau a angajamentelor asumate, conform clauzelor cuprinse în contractele încheiate cu participanţii/concurenţii, inclusiv prin solicitarea de despăgubiri calculate proporţional cu cheltuielile de organizare.

3.         Produsele editoriale rezultate din SNESC 2019, în toate/oricare din etapele şi fazele sale de producţie pot fi valorificate de către SRTv în domeniul audiovizual, pe orice suport media existent şi viitor, pe toată durata de protecţie legală a drepturilor de autor şi conexe a creatorilor şi interpreţilor concurenţi, invitaţi, membri ai juriilor, prezentatori etc., denumiţi în continuare Participanţi, fără ca această enumerare să fie limitativă.

4.         Organizatorul are dreptul să reproducă şi să distribuie sau să comercializeze orice versiuni editate sau needitate audio sau video din SNESC 2019 şi/sau din materialele primite de la Participanţi, pe teritoriul României şi cel internaţional, pe o perioadă şi pentru un număr nelimitat de utilizări, cu acordul titularilor de drepturi exprimat în contractele încheiate cu aceştia.

5.         Organizatorul are dreptul de a modifica şi completa prezentul Regulament în situaţii întemeiate, cu obligaţia corelativă a informării Participanţilor pe pagina de web a Festivalului.

6.         Prezentul Regulament, împreună cu anexa parte integrantă precum şi alte informaţii despre concurs, se afişează pe site-ul eurovision.tvr.ro , cu link către website-ul oficial al EUROVISION SONG CONTEST 2019 (eurovision.tv ).